Croeso i wefan Antur Nantlle Cyf

Antur Nantlle yw'r cwmni cymunedol sy'n gweithio er lles ardal Dyffryn Nantlle yng Ngwynedd, Gogledd Cymru.


CYFLE I REDEG EICH BUSNES DELI EICH HUN - CEISIADAU NAWR AR AGOR

Dyma gyfle gwych i unrhywun sydd â diddordeb rhedeg busnes deli yn Nyffryn Nantlle. Byddwn yn gosod y Deli, yn cynnwys offer coginio a ffitiadau, ar delerau ffafriol iawn fel rhan o ddatblygiadau yn Y Banc, Penygroes. Os ydych chi â diddordeb mewn rhedeg busnes fel hyn yn yr ardal, cysylltwch â ni heddiw am becyn gwybodaeth ac ymgeisio.

DYDDIAD CAU 22ain MEHEFIN, 2018

AN OPPORTUNITY TO RUN YOUR OWN DELI BUSINESS - APPLICATIONS NOW OPEN

This is a fantastic opportunity for anyone wishing to run their own deli business in Dyffryn Nantlle. We'll be leasing the deli, including catering fixtures and fittings, at very reasonable terms as part of our developments at Y Banc, Penygroes. If you're interested in running a business like this in the area, contact us today for an information and application pack.

CLOSING DATE 22nd JUNE, 2018

EAFRD logo jpeg

Magnox Tripartite Logo for A4 use CMYK HR

Cydnabyddir gefnogaeth ariannol i'r prosiect drwy'r Undeb Ewropeaidd a Gweinidogion Cymru ac yn benodol rhaglen Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru. Cydnabyddir hefyd gefnogaeth ariannol Cronfa Gymdeithasol Magnox tuag at y prosiect.

The project is part funded by the European Union and Welsh Ministers, specifically the Rural Communities Development Fund programme; as well as the Magnox Socio-Economic Fund.


Antur Nantlle Cyf - Gweithio er lles Dyffryn NantlleSefydlwyd Antur Nantlle Cyf yn 1991 fel cwmni cymunedol i weithio er lles Dyffryn Nantlle a'r ardaloedd cyfagos. Nod y cwmni ydyw datblygu prosiectau a denu grantiau i’r ardal fydd yn arwain at ddatblygiad economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol. Mae’r Antur yn barod ac yn awyddus i weithio gyda phartneriaid eraill i gyrraedd y nod, trwy chwilio am gyfleon newydd, hyrwyddo menter ymhlith pobl leol a datblygu cyfleodd i greu swyddi.

Lleolir swyddfa’r Antur yng Nghanolfan Dechnoleg Antur Nantlle yng nghanol Penygroes. Mae’r Ganolfan yn gwasanaethu trigolion Dyffryn Nantlle a’r cylch trwy gynnig gwasanaeth eang i’r cyhoedd. Mae yma ddrws agored i drigolion lleol ac ymwelwyr i ddod i chwilio am wybodaeth leol, defnyddio’r cyfrifiadruon a’r cyswllt rhyngrwyd, gwasanaeth llun gopio, peiriant ffacs, lamineiddio a llawer mwy. Mae ystafell hyfforddiant gyfrifiadurol y Ganolfan yn cynnig ystod eang o gyrsiau cyfrifiadurol a sgiliau digidol mewn cydweithrediad a darparwyr hyfforddiant.

Mae gennym nifer o unedau busnes swyddfeydd a siop yn yr ardal ac mae gwarchod ein tenantiaid yn un o’n blaenoriaethau pwysicaf.

Eisiau gwybod mwy?

Am ragor o wybodaeth am ein gwaith neu os oes gennych ddiddordeb mewn cydweithio er lles ardal Dyffryn Nantlle, neu â diddordeb mewn rhentu swyddfa neu uned waith am delerau rhesymol, yna cysylltwch â ni.